bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Oświadczenie o apolityczności

 W umowach Fundacji z współpracownikami zawarta jest zasada apolityczności:

Zleceniobiorca / wolontariusz zobowiązuje się do zachowania "zasady apolityczności, w szczególności nie może w tym czasie być związany zarobkowo z podmiotami samorządowymi Miasta Kraków, publicznie i aktywnie popierać członków Rady Miasta, ani ich konkurentów politycznych, jak i Prezydenta Miasta ani jego konkurentów politycznych".

Osoby uczestniczące w monitoringach kampanii wyborczych podpisują także oświadczenie:

(przykład z Monitoringu Finansowania Samorządowej Kampanii Wyborczej 2010)

Ja …..................................................... (podać imię i nazwisko)

zamieszkał-a/-y w ….................... (podać miejscowość),

deklarując swój udział w pracach zespołu monitorującego finansowanie samorządowej kampanii wyborczej w Krakowie w 2010 r., oświadczam, że:

1) nie startuję ani nie startował-am/-em w wyborach samorządowych w 2010 r. oraz w 2006 r., jak również w wyborach do Euro Parlamentu w 2009 r. ani nie zamierzam startować w wyborach parlamentarnych w 2011 r.

2) nie popieram ani nie będę popierać kandydatów w wyborach samorządowych w 2010 r.

3) nie jestem członkiem ani aktywnym sympatykiem żadnej partii politycznej ani młodzieżówki partyjnej, jak również żadnej organizacji, która będzie rejestrować komitet wyborczy w wyborach samorządowych w 2010 r.

4) nie działam, ani nie zamierzam i nie będę działać na rzecz komitetów wyborczych w wyborach samorządowych w 2010 r.

5) w trakcie udziału w projekcie powstrzymam się od wygłaszania publicznie swoich poglądów politycznych związanych z wyborami samorządowymi w 2010 r., w szczególności sugerujących poparcie kandydatów na Prezydenta Miasta Krakowa lub do Rady Miasta Krakowa albo do Rad Dzielnic lub ich programów wyborczych.

Kraków, dnia 18 września 2010 r.

…......................................................

(imię i nazwisko)

…......................................................

(podpis własnoręczny)Opublikował: Jan Niedośpial
Publikacja dnia: 10.11.2013
Podpisał: Jan Niedośpiał
Dokument z dnia: 27.10.2013
###