bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Rada Fundacji

 Wyciąg ze Statutu Fundacji:

§18.

1. Rada Fundacji jest organem kontroli wewnętrznej, opiniodawczym i konsultacyjnym, odrębnym i niezależnym od Zarządu. W skład organu wchodzi od 3 do 5 członków/-iń. Kadencja członków/członkiń Rady Fundacji trwa 3 lata. Funkcję w Radzie Fundacji można pełnić więcej niż jedną kadencję.

2. Pierwszy skład Rady Fundacji powoływany jest jednomyślnie przez Fundatorów, którzy mogą wchodzić w jej skład, z zastrzeżeniem ust.5. Rada Fundacji może uchwałą odwołać członków/członkinie Rady, z tym zastrzeżeniem, że głosować takiej decyzji nie może osoba, której ma dotyczyć uchwała. Rada Fundacji może uchwałą powoływać nowych lub nowe członków i członkinie Rady Fundacji, jednak tak by skład nie był większy niż wskazany w ust. 1. Uchwały Rady Fundacji w sprawach odwoływania lub powoływania powinny być podjęte jednomyślnie przez co najmniej połowę składu Rady Fundacji.

3. Rada Fundacji powinna powołać członka/członkinię w przypadku istnienia wysokiego prawdopodobieństwa zmniejszenia się składu Rady Fundacji poniżej minimum określonego w ust. 1. W razie obniżenia się składu Rady Fundacji poniżej minimum z ust. 1 stosuje się odpowiednio do pozostałych członków Rady oba zdania par. 14 ust. 6.

4. Do ustania członkostwa w Radzie Fundacji w trakcie kadencji stosuje się odpowiednio §14 ust.7., z tym zastrzeżeniem, że uchwała o odwołaniu powinna być podjęta zgodnie z powyższym ust. 2 zd. 4.

5.Członkostwa w Radzie Fundacji nie można łączyć z pełnieniem funkcji w Zarządzie. Członkowie Rady Fundacji nie mogą pozostawać z członkami Zarządu w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej. Członkiem Rady Fundacji nie może być też osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

6. Członkowie/członkinie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia ani zwrotu kosztów z tytułu udziału w pracach tego organu.

7. Rada Fundacji zbiera się przynajmniej raz w roku. Posiedzenie Rady Fundacji może zwołać co najmniej dwóch jej członków/-iń z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu.

8. Uchwały Rady Fundacji są podejmowane zwykłą większością głosów, oddanych w obecności nie mniej niż połowy jej składu, o ile postanowienia Statutu nie stanowią inaczej. Każdy członek/członkini Rady Fundacji ma jeden głos.

9. Członkowie/członkinie Rady Fundacji, na początku każdego posiedzenia, mogą wybrać spośród siebie przewodniczącego/-ą posiedzenia Rady Fundacji. Przewodniczący/-a posiedzenia przewodniczy mu i przeprowadza głosowania.

10. W posiedzeniach Rady Fundacji mogą brać udział członkowie Zarządu z możliwością wypowiedzi.

§19.

Do zakresu zadań Rady Fundacji należy:

1) kontrolowanie przynajmniej raz w roku całokształtu działalności Fundacji;

2) w razie potrzeby występowanie do Zarządu z wnioskami, wynikającymi z przeprowadzonych kontroli i żądanie wyjaśnień w terminie nie krótszym niż 7 dni i nie dłuższym niż 30 dni;

3) opiniowanie sprawozdań z działalności, nie później niż w ciągu 60 dni od przedłożenia przez Zarząd

4) opiniowanie propozycji zmian w statucie, nie później niż w ciągu 14 dni od przedłożenia przez Zarząd.

5) wydawanie opinii w sprawach, dotyczących funkcjonowania i działalności Fundacji przedstawianych przez Zarząd.

§20

1. Zarząd umożliwia Radzie Fundacji prowadzenie kontroli działalności Fundacji poprzez m.in. udostępnienie biura, dokumentacji merytorycznej i finansowej oraz udzielanie wyjaśnień, jak i umożliwia branie udziału w zebraniach Zarządu członkom i członkiniom Rady Fundacji z prawem do wypowiedzi.

2. Brak zaopiniowania przez Radę Fundacji sprawozdań z działalności w terminie lub dokonanie tego po terminie, o czym mowa w §19 pkt 3 nie wstrzymuje Zarządu w zatwierdzeniu sprawozdań z działalności.

3. Opinie Rady Fundacji zarówno wymagane przez Statut, jak i wydane na wniosek Zarządu nie mają mocy wiążącej dla Zarządu. Jednakże w sytuacji podjęcia decyzji, działania lub zaniechania niezgodnego z opinią wydaną przez Radę Fundacji, Zarząd musi sporządzić uzasadnienie z podaniem powodów, dla których nie zgodził się z opinią Rady Fundacji. Jeśli niezgoda Zarządu dotyczy części lub całości opinii na temat sprawozdań z działalności Fundacji, Zarząd zobowiązany jest wraz z sprawozdaniami opublikować opinię Rady Fundacji wraz z swoim uzasadnieniem, dla którego tej opinii w części lub całości nie podziela.Opublikował: Jan Niedośpial
Publikacja dnia: 05.11.2013
Podpisał: Jan Niedośpiał
Dokument z dnia: 27.10.2013
###