bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Zarząd Fundacji

Wyciąg ze Statutu Fundacji:

§14.

1. Skład Zarządu stanowią członkowie Zarządu w liczbie od trzech do siedmiu.
2. Członek Zarządu jest członkiem stałym albo członkiem zwyczajnym. Nie mogą być członkami Zarządu osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
3. Członkami stałymi są Fundatorzy. Czas kadencji członka stałego jest nieoznaczony. Zrzeczenie się przez Fundatora mandatu członka stałego Zarządu lub jego odwołanie nie wyklucza możliwości powołania go na członka zwyczajnego Zarządu.
4. Członków zwyczajnych może powoływać Zarząd uchwałą, podjętą jednomyślnie przez co najmniej połowę składu Zarządu, z zastrzeżeniem ust. 11. Czas kadencji członka zwyczajnego wynosi trzy lata. Mandat zwyczajnego członka Zarządu można pełnić więcej niż jedną kadencję.
5. Zarząd obligatoryjnie powołuje członka zwyczajnego w przypadku istnienia wysokiego prawdopodobieństwa zmniejszenia się składu Zarządu poniżej minimum określonego w ust. 1. Do uchwały w tej sprawie stosuje się odpowiednio ust. 4.
6. W przypadku zmniejszenia się składu Zarządu do jednego członka Zarządu powołuje on jednego członka zwyczajnego Zarządu, do powołania kolejnego członka zwyczajnego stosuje się odpowiednio zdanie następne. W przypadku zmniejszenia się składu Zarządu do dwóch członków Zarządu powołują oni jednomyślną uchwałą jednego członka zwyczajnego Zarządu.
7. W trakcie trwania kadencji mandat członka Zarządu wygasa na skutek:
1) pisemnego zrzeczenia się,
2) śmierci,
3) uchwały odwołującej członka Zarządu, podjętej jednomyślnie przez wszystkich pozostałych członków Zarządu.
8. Członkowie Zarządu pełnią swoje obowiązki społecznie.
9. Członkowie Zarządu nie pobierają zwrotu kosztów z tytułu udziału w pracach tego organu.
10. Osoba sprawująca mandat członka Zarządu może być pracownikiem lub współpracownikiem Fundacji, jeśli zakres świadczonych odpłatnie usług lub pracy nie stoi w oczywistej sprzeczności z zapisem ust. 8.
11. Pierwszy skład Zarządu powołują Fundatorzy zgodnie z postanowieniem § 24.

§15.

1. Zarząd realizuje cele statutowe Fundacji, kieruje jej działalnością, prowadzi jej sprawy i reprezentuje Fundację na zewnątrz.
2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
1) wyznaczanie głównych kierunków działania fundacji;
2) uchwalanie i zatwierdzanie programów, planów i projektów działań;
3) uchwalanie planów finansowych Fundacji;
4) prowadzenie i kierowanie bieżącymi sprawami i działalnością Fundacji;
5) sprawowanie zarządu nad majątkiem i prowadzenie gospodarki finansowej Fundacji zgodnie ze Statutem i regulaminem finansowym Fundacji;
6) pozyskiwanie środków na działalność Fundacji;
7) sporządzanie okresowych sprawozdań z działalności Fundacji, i ich zatwierdzanie po zaopiniowaniu ich przez Radę Fundacji, z zastrzeżeniem par. 20 ust. 2;
8) uchwalanie regulaminów;
9) uchwalanie zmian w Statucie;
10) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu;
11) nawiązywanie stosunku prawnego z pracownikami Fundacji i ustalanie zasad i wysokości wynagrodzeń oraz zwrotu kosztów i innych gratyfikacji dla pracowników Fundacji;
12) podejmowanie decyzji o przystąpieniu lub wystąpieniu Fundacji do lub z zrzeszeń lub innych organizacji;
13) podejmowanie decyzji o likwidacji Fundacji i przeznaczeniu pozostałego majątku;
14) dopełnianie obowiązków Fundacji wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
15) realizowanie podjętych uchwał i postanowień Statutu Fundacji.
16) udzielanie wyjaśnień oraz odnoszenie się do wniosków pokontrolnych Rady Fundacji

§16.

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.
2. Posiedzenie Zarządu może zwołać co najmniej dwóch członków Zarządu. Muszą oni powiadomić o tym pozostałych członków Zarządu ze stosownym wyprzedzeniem, umożliwiającym udział, przy użyciu co najmniej dwóch środków komunikacji indywidualnej.
3. Uchwały Zarządu są podejmowane zwykłą większością głosów, oddanych w obecności nie mniej niż połowy członków Zarządu, o ile postanowienia Statutu nie stanowią inaczej. Każdy członek Zarządu ma jeden głos.
4. Członkowie Zarządu, na początku każdego posiedzenia, mogą wybrać spośród siebie przewodniczącego posiedzenia Zarządu. Przewodniczący posiedzenia przewodniczy mu i przeprowadza głosowania.

§17.

1. Reprezentowanie Fundacji na zewnątrz oraz czynności w ramach prowadzenia spraw Fundacji może wykonywać każdy członek Zarządu samodzielnie.
2. Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji upoważniony jest każdy członek Zarządu jednoosobowo z zastrzeżeniem ust. 3.
3. W sprawach zaciągania zobowiązań majątkowych powyżej kwoty 250 EUR (słownie: dwieście pięćdziesiąt euro) oraz udzielania pełnomocnictw wymagane jest współdziałanie co najmniej dwóch członków Zarządu.Opublikował: Jan Niedośpial
Publikacja dnia: 05.11.2013
Podpisał: Jan Niedośpiał
Dokument z dnia: 27.10.2013
###