bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Statut Fundacji

STATUT
Fundacji Instytut Myśli Obywatelskiej im. Stańczyka
sporządzony dnia 4 VIII 2008 r. (tekst ujednolicony na dzień 8 IV 2013 r.)

Jan Niedośpiał, Paweł Bakalarz i Przemysław Żak zwani w Statucie Fundatorami, dnia czwartego sierpnia dwa tysiące ósmego roku (04.08.2008), ustanowili fundację pod nazwą „Fundacja Instytut Myśli Obywatelskiej im. Stańczyka” zwaną w Statucie Fundacją, aktem notarialnym repertorium A numer 17004/2008 sporządzonym przed asesorem notarialnym Anną Obler-Fortuną, zastępcą notariusza Magdaleny Wyszyńskiej w kancelarii notarialnej w Krakowie przy ulicy Królewskiej numer 7.

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§1.

Nazwa Fundacji brzmi: „Fundacja Instytut Myśli Obywatelskiej im. Stańczyka”.

§2.

1. Fundacja posiada osobowość prawną.
2. Fundacja działa na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz niniejszego Statutu.

§3.

Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

§4.

1. Siedzibą Fundacji jest miasto Kraków.
2. Terenem prowadzenia działalności Fundacji jest terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Na potrzeby wykonywania celów statutowych, działalność Fundacji może być prowadzona poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

§5.

1. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego o wzorze zatwierdzonym przez Zarząd Fundacji.
2. Fundacja używa pieczęci i pieczątek o wzorach zatwierdzonych przez Zarząd Fundacji.

§6.

Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego.

Rozdział II. Cel, zasady i formy działalności Fundacji

§7.

Celem Fundacji jest szerzenie, rozwój i realizacja idei społeczeństwa obywatelskiego, a w szczególności:
- zwiększanie przejrzystości w życiu publicznym;
- wspieranie aktywności społecznej;
- rozwijanie świadomości społecznej i kultury prawnej obywateli;
- wspieranie idei wolnej kultury (free culture);
- popieranie informatyzacji administracji publicznej;
- wspieranie działalności naukowej i badawczej;
- poszerzanie i upowszechnianie dostępu do nauki i kultury.

§8.

Fundacja w swej działalności kieruje się zasadami jawności, apolityczności, obiektywizmu i profesjonalizmu.

§9.

1. Formami działalności Fundacji w ramach realizacji jej celu mogą być:
1) działalność analityczna, badawcza lub naukowa;
2) działalność informacyjna, opiniodawcza lub doradcza;
3) organizowanie informacji prawnej;
4) działania z zakresu kontroli obywatelskiej;
5) analiza finansowania kampanii wyborczych;
6) organizowanie lub prowadzenie programów, kampanii informacyjnych, debat publicznych;
7) organizowanie lub prowadzenie szkoleń, treningów, wykładów, warsztatów, sympozjów, seminariów i konferencji;
8) działalność wydawnicza lub biblioteczna, w szczególności w formie elektronicznej, obejmująca zarówno publikacje zwarte jak i periodyczne;
9) promowanie, upowszechnianie lub udostępnianie nowoczesnych mediów i technologii;
10) tworzenie lub prowadzenie w drodze elektronicznej wortali, portali lub serwisów internetowych, stron www, for i list dyskusyjnych,
11) działalność promująca kulturę i sztukę;
12) organizowanie lub wspieranie przedsięwzięć artystycznych;
13) inicjowanie postępowań lub przystępowanie do postępowań toczących się przed organami sprawującymi wymiar sprawiedliwości lub organami administracji publicznej w charakterze organizacji społecznej w sposób i na zasadach określonych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa;
14) współpraca z organami państwowymi, organizacjami pozarządowymi, instytucjami, osobami prawnymi lub fizycznymi; współpraca ta może mieć charakter współdziałania lub wsparcia organizacyjnego, informacyjnego, finansowego, rzeczowego lub inny;
15) udział w działaniach organizowanych przez podmioty wymienione w pkt. 14;
16) członkostwo i udział w zrzeszeniach lub organizacjach, polskich lub zagranicznych;

2. Zakres nieodpłatnej, statutowej działalności pożytku publicznego Fundacji obejmuje formy realizacji działalności określone w ust. 1 pkt 1-16. Zakres odpłatnej, statutowej działalności pożytku publicznego Fundacji obejmuje formy realizacji określone w ust. 1 pkt 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12.

Rozdział III. Majątek, dochody i gospodarka finansowa Fundacji

§10.

Majątek Fundacji stanowią:
1) fundusz założycielski w kwocie 1000 PLN (słownie: tysiąc polskich złotych), na który składają się świadczenia pieniężne Fundatorów w częściach równych;
2) środki finansowe, nieruchomości i ruchomości, nabyte przez Fundację w toku jej działania, poprzez:
a) dotacje, subwencje, koncerty, darowizny, spadki i zapisy,
b) subwencje osób prawnych,
c) dochody z majątku nieruchomego i ruchomego oraz praw majątkowych, przekazanych fundacji odpłatnie bądź nieodpłatnie,
d) odpłatną działalność pożytku publicznego.

§11.

Zabronione w Fundacji jest:

1) udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej Fundatorów, członków/członkiń organów lub pracowników/pracowniczek oraz osób, z którymi Fundatorzy, członkowie/członkinie organów oraz pracownicy/pracowniczki pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani/związane z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”
2) przekazywanie majątku Fundacji na rzecz Fundatorów, członków/członkiń organów lub pracowników/pracowniczek oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
3) wykorzystywanie majątku na rzecz Fundatorów, członków/członkiń organów lub pracowników/pracowniczek oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji;
4) zakup na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą Fundatorzy lub uczestniczą członkowie/członkinie organów Fundacji lub pracownicy/pracowniczki oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§12.

Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Fundacji określa „Regulamin finansowy Fundacji”.

Rozdział IV. Organy

§13.

Organami Fundacji są:

1) Zarząd;

2) Rada Fundacji

§14.

1. Skład Zarządu stanowią członkowie Zarządu w liczbie od trzech do siedmiu.
2. Członek Zarządu jest członkiem stałym albo członkiem zwyczajnym. Nie mogą być członkami Zarządu osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
3. Członkami stałymi są Fundatorzy. Czas kadencji członka stałego jest nieoznaczony. Zrzeczenie się przez Fundatora mandatu członka stałego Zarządu lub jego odwołanie nie wyklucza możliwości powołania go na członka zwyczajnego Zarządu.
4. Członków zwyczajnych może powoływać Zarząd uchwałą, podjętą jednomyślnie przez co najmniej połowę składu Zarządu, z zastrzeżeniem ust. 11. Czas kadencji członka zwyczajnego wynosi trzy lata. Mandat zwyczajnego członka Zarządu można pełnić więcej niż jedną kadencję.
5. Zarząd obligatoryjnie powołuje członka zwyczajnego w przypadku istnienia wysokiego prawdopodobieństwa zmniejszenia się składu Zarządu poniżej minimum określonego w ust. 1. Do uchwały w tej sprawie stosuje się odpowiednio ust. 4.
6. W przypadku zmniejszenia się składu Zarządu do jednego członka Zarządu powołuje on jednego członka zwyczajnego Zarządu, do powołania kolejnego członka zwyczajnego stosuje się odpowiednio zdanie następne. W przypadku zmniejszenia się składu Zarządu do dwóch członków Zarządu powołują oni jednomyślną uchwałą jednego członka zwyczajnego Zarządu.
7. W trakcie trwania kadencji mandat członka Zarządu wygasa na skutek:
1) pisemnego zrzeczenia się,
2) śmierci,
3) uchwały odwołującej członka Zarządu, podjętej jednomyślnie przez wszystkich pozostałych członków Zarządu.
8. Członkowie Zarządu pełnią swoje obowiązki społecznie.
9. Członkowie Zarządu nie pobierają zwrotu kosztów z tytułu udziału w pracach tego organu.
10. Osoba sprawująca mandat członka Zarządu może być pracownikiem lub współpracownikiem Fundacji, jeśli zakres świadczonych odpłatnie usług lub pracy nie stoi w oczywistej sprzeczności z zapisem ust. 8.
11. Pierwszy skład Zarządu powołują Fundatorzy zgodnie z postanowieniem § 24.

§15.

1. Zarząd realizuje cele statutowe Fundacji, kieruje jej działalnością, prowadzi jej sprawy i reprezentuje Fundację na zewnątrz.
2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
1) wyznaczanie głównych kierunków działania fundacji;
2) uchwalanie i zatwierdzanie programów, planów i projektów działań;
3) uchwalanie planów finansowych Fundacji;
4) prowadzenie i kierowanie bieżącymi sprawami i działalnością Fundacji;
5) sprawowanie zarządu nad majątkiem i prowadzenie gospodarki finansowej Fundacji zgodnie ze Statutem i regulaminem finansowym Fundacji;
6) pozyskiwanie środków na działalność Fundacji;
7) sporządzanie okresowych sprawozdań z działalności Fundacji, i ich zatwierdzanie po zaopiniowaniu ich przez Radę Fundacji, z zastrzeżeniem par. 20 ust. 2;
8) uchwalanie regulaminów;
9) uchwalanie zmian w Statucie;
10) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu;
11) nawiązywanie stosunku prawnego z pracownikami Fundacji i ustalanie zasad i wysokości wynagrodzeń oraz zwrotu kosztów i innych gratyfikacji dla pracowników Fundacji;
12) podejmowanie decyzji o przystąpieniu lub wystąpieniu Fundacji do lub z zrzeszeń lub innych organizacji;
13) podejmowanie decyzji o likwidacji Fundacji i przeznaczeniu pozostałego majątku;
14) dopełnianie obowiązków Fundacji wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
15) realizowanie podjętych uchwał i postanowień Statutu Fundacji.
16) udzielanie wyjaśnień oraz odnoszenie się do wniosków pokontrolnych Rady Fundacji

§16.

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.
2. Posiedzenie Zarządu może zwołać co najmniej dwóch członków Zarządu. Muszą oni powiadomić o tym pozostałych członków Zarządu ze stosownym wyprzedzeniem, umożliwiającym udział, przy użyciu co najmniej dwóch środków komunikacji indywidualnej.
3. Uchwały Zarządu są podejmowane zwykłą większością głosów, oddanych w obecności nie mniej niż połowy członków Zarządu, o ile postanowienia Statutu nie stanowią inaczej. Każdy członek Zarządu ma jeden głos.
4. Członkowie Zarządu, na początku każdego posiedzenia, mogą wybrać spośród siebie przewodniczącego posiedzenia Zarządu. Przewodniczący posiedzenia przewodniczy mu i przeprowadza głosowania.

§17.

1. Reprezentowanie Fundacji na zewnątrz oraz czynności w ramach prowadzenia spraw Fundacji może wykonywać każdy członek Zarządu samodzielnie.
2. Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji upoważniony jest każdy członek Zarządu jednoosobowo z zastrzeżeniem ust. 3.
3. W sprawach zaciągania zobowiązań majątkowych powyżej kwoty 250 EUR (słownie: dwieście pięćdziesiąt euro) oraz udzielania pełnomocnictw wymagane jest współdziałanie co najmniej dwóch członków Zarządu.

§18.

1. Rada Fundacji jest organem kontroli wewnętrznej, opiniodawczym i konsultacyjnym, odrębnym i niezależnym od Zarządu. W skład organu wchodzi od 3 do 5 członków/-iń. Kadencja członków/członkiń Rady Fundacji trwa 3 lata. Funkcję w Radzie Fundacji można pełnić więcej niż jedną kadencję.
2. Pierwszy skład Rady Fundacji powoływany jest jednomyślnie przez Fundatorów, którzy mogą wchodzić w jej skład, z zastrzeżeniem ust.5. Rada Fundacji może uchwałą odwołać członków/członkinie Rady, z tym zastrzeżeniem, że głosować takiej decyzji nie może osoba, której ma dotyczyć uchwała. Rada Fundacji może uchwałą powoływać nowych lub nowe członków i członkinie Rady Fundacji, jednak tak by skład nie był większy niż wskazany w ust. 1. Uchwały Rady Fundacji w sprawach odwoływania lub powoływania powinny być podjęte jednomyślnie przez co najmniej połowę składu Rady Fundacji.
3. Rada Fundacji powinna powołać członka/członkinię w przypadku istnienia wysokiego prawdopodobieństwa zmniejszenia się składu Rady Fundacji poniżej minimum określonego w ust. 1. W razie obniżenia się składu Rady Fundacji poniżej minimum z ust. 1 stosuje się odpowiednio do pozostałych członków Rady oba zdania par. 14 ust. 6.
4. Do ustania członkostwa w Radzie Fundacji w trakcie kadencji stosuje się odpowiednio §14 ust.7., z tym zastrzeżeniem, że uchwała o odwołaniu powinna być podjęta zgodnie z powyższym ust. 2 zd. 4.
5.Członkostwa w Radzie Fundacji nie można łączyć z pełnieniem funkcji w Zarządzie. Członkowie Rady Fundacji nie mogą pozostawać z członkami Zarządu w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej. Członkiem Rady Fundacji nie może być też osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
6. Członkowie/członkinie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia ani zwrotu kosztów z tytułu udziału w pracach tego organu.
7. Rada Fundacji zbiera się przynajmniej raz w roku. Posiedzenie Rady Fundacji może zwołać co najmniej dwóch jej członków/-iń z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu.
8. Uchwały Rady Fundacji są podejmowane zwykłą większością głosów, oddanych w obecności nie mniej niż połowy jej składu, o ile postanowienia Statutu nie stanowią inaczej. Każdy członek/członkini Rady Fundacji ma jeden głos.
9. Członkowie/członkinie Rady Fundacji, na początku każdego posiedzenia, mogą wybrać spośród siebie przewodniczącego/-ą posiedzenia Rady Fundacji. Przewodniczący/-a posiedzenia przewodniczy mu i przeprowadza głosowania.
10. W posiedzeniach Rady Fundacji mogą brać udział członkowie Zarządu z możliwością wypowiedzi.

§19.

Do zakresu zadań Rady Fundacji należy:

1) kontrolowanie przynajmniej raz w roku całokształtu działalności Fundacji;
2) w razie potrzeby występowanie do Zarządu z wnioskami, wynikającymi z przeprowadzonych kontroli i żądanie wyjaśnień w terminie nie krótszym niż 7 dni i nie dłuższym niż 30 dni;

3) opiniowanie sprawozdań z działalności, nie później niż w ciągu 60 dni od przedłożenia przez Zarząd
4) opiniowanie propozycji zmian w statucie, nie później niż w ciągu 14 dni od przedłożenia przez Zarząd.
5) wydawanie opinii w sprawach, dotyczących funkcjonowania i działalności Fundacji przedstawianych przez Zarząd.

§20

1. Zarząd umożliwia Radzie Fundacji prowadzenie kontroli działalności Fundacji poprzez m.in. udostępnienie biura, dokumentacji merytorycznej i finansowej oraz udzielanie wyjaśnień, jak i umożliwia branie udziału w zebraniach Zarządu członkom i członkiniom Rady Fundacji z prawem do wypowiedzi.
2. Brak zaopiniowania przez Radę Fundacji sprawozdań z działalności w terminie lub dokonanie tego po terminie, o czym mowa w §19 pkt 3 nie wstrzymuje Zarządu w zatwierdzeniu sprawozdań z działalności.
3. Opinie Rady Fundacji zarówno wymagane przez Statut, jak i wydane na wniosek Zarządu nie mają mocy wiążącej dla Zarządu. Jednakże w sytuacji podjęcia decyzji, działania lub zaniechania niezgodnego z opinią wydaną przez Radę Fundacji, Zarząd musi sporządzić uzasadnienie z podaniem powodów, dla których nie zgodził się z opinią Rady Fundacji. Jeśli niezgoda Zarządu dotyczy części lub całości opinii na temat sprawozdań z działalności Fundacji, Zarząd zobowiązany jest wraz z sprawozdaniami opublikować opinię Rady Fundacji wraz z swoim uzasadnieniem, dla którego tej opinii w części lub całości nie podziela.

Rozdział V. Zmiana Statutu

§21.

1. Zmiana w Statucie może dotyczyć każdego postanowienia Statutu, w tym również celów Fundacji.
2. Zmiany Statutu dokonuje Zarząd uchwałą, podejmowaną jednomyślnie przez ponad połowę składu Zarządu.
3. Zarząd przedstawia propozycje zmian statutu Radzie Fundacji. Brak zaopiniowania przez Radę Fundacji po upływie czternastu dni od otrzymania projektu uznaje się za wyrażenie opinii pozytywnej.

Rozdział VI. Postanowienia końcowe i przejściowe

§22.

1. Fundacja może ustanawiać i przyznawać odznaki, medale, tytuły honorowe, nagrody i inne wyróżnienia osobom fizycznym, osobom prawnym, środowiskom, organizacjom, instytucjom i innym podmiotom zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.
2. Wyróżnienia, zasady oraz tryb ich przyznawania określa Zarząd.

§23.

1. O likwidacji Fundacji decyduje Zarząd, w uchwale podjętej jednomyślnie, przez cały skład Zarządu.
2. Likwidatorem Fundacji jest Zarząd.
3. Zarząd w drodze uchwały oznacza organizację lub organizacje, o celach zbieżnych lub podobnych do Fundacji, którym przekaże środki majątkowe pozostałe po przeprowadzeniu likwidacji Fundacji.

§24.

Fundatorzy jednomyślną uchwałą ustanowią Zarząd, w terminie miesięcznym od dnia ustanowienia Fundacji.


Tekst jednolity Statutu, zgodnie ze zmianami dokonanymi przez Fundatorów w dniu 15 stycznia oraz 25 lutego 2009 roku, zgodnie ze zmianami dokonanymi przez Zarząd Fundacji w dniu 15 listopada 2012 roku, zgodnie ze zmianami dokonanymi przez Zarząd w dniu 8 kwietnia 2013 roku, sporządzono w Krakowie, dnia 8 kwietnia 2013 r.

Podpisy członków Zarządu Fundacji:

Przemysław Żak
Jan Niedośpiał
Anna RozkuszkaOpublikował: Jan Niedośpial
Publikacja dnia: 05.11.2013
Podpisał: Jan Niedośpiał
Dokument z dnia: 27.10.2013
###